شبانان

                                        
کشیش نینوس یوحنا                        کشیش حمید فروتن فرد

                                                                     شبان ارشد

hamid.forotan@igchurch.se                  ninos.youhanna@igchurch.se