کنفرانسها

.کلیسای ایرانیان مسیحی سوئد در طول سال برخی سمینارهای آخر هفته جهت عموم یا ویژه جوانان و یا خانمها تشکیل میدهد

.تابستان هر سال نیز با همکاری دیگر کلیساها اقدام به بر پائی کنفرانس یک هفته ای و دعوت از واعظین و معلمین با تجربه مینماید

.چنانکه نیاز به اطلاعات بیشتر در این مورد دارید به تقویم برنامها مراجعه یا با ما تماس بگیرید