تاریخچه کلیسا

.در سال 1990 با مشارکت سه خانواده که گروه کوچکی را تشکیل میدادند آغاز شد

.در نتیجه فعالیت ابتدا به 30 نفر عضو رسیدند و از سال 1997 رشد بیشتری یافت

.و با برکت خداوند امروزه به بیش از 100 نفر عضو رسیده است

.این کلیسا ۲ کلیسای خواهر و همراه را نیز در دیگر شهرهای سوئد با خود دارد

.ما یکشنبه هر هفته ساعت 14:30 پرستش خداوند و شنیدن پیام رهائی بخش و شفا دهنده را برگزار میکنیم

.خوش آمدید