حمایت از کلیسا

.یک کلیسای فعال نیاز به کار زیاد از جمله انرژی انسانی و منابع مختلف دارد

اگر شما احساس میکنید می خواهید در مواردی با حمایت و کمک خود سهیم باشید

:درخواست ما از شما این است

.ـ با دعاهای خود کلیسا و مسئولین فعال آن را پشتیبانی کنید

.ـ با صرف وقت و انرژی و استعدادهای خود کمک کننده باشید

.ـ با حمایت مالی خود در رسیدن به هدفهای کلیسا سهیم شوید

Iransk-Svenska kristna församlingen
PlusGirot: 30 14 17-2
BankGirot: 5910-5775

123 667 58 62