رویای ما

رویای ما بنا نمودن ملکوت خدا به منظور شناساندن محبت مسیح و پیغام نجات بخش انجیل بین ایرانیان مقیم سوئد و

.رساندن بشارت به ایران از طریق بشارت های انفرادی ایمانداران و رسانه های گروهی مثل برنامه های تلویزیون و اینترنت میباشد

ما همچنین تلاش میکنیم تا به فیض خداوند برای حصاد فراوانی که بین ایرانیان وجود دارد بسیاری از شاگردان مسیح را تعلیم و

.تربیت نمائیم تا رهبرانی و شاگردان توانمند برای بنای کلیسا های ایرانی در آینده باشند