کلاسهای ایمان مسیحی

این دوره ۱ بار در هر ترم برگزار میشود. برای شرکت در این دوره احتیاج به اسم نویسی می باشد

مسیحیت چیست

آموزشگاه کتاب مقدس

این دورهها برای کسانی هستند که عضو کلیسا هستند و در کلاسهای ایمان مسیحی شرکت کرداند

برای اسم نویسی برای آموزشگاه کتاب مقدس با شبانان کلیسا تماس بگیرید