.شما را دعوت میکنیم تا در جلسه عبادتی ما شرکت کنید
.جلسه عبادتی ما هر جمه ساعت ١۸:۰۰ برگزار میشود
!خوش آمدید