.شما را دعوت میکنیم تا در جلسه عبادتی ما شرکت کنید
.جلسه عبادتی ما هر یکشنبه ساعت ١۴:۳۰ برگزار میشود
!خوش آمدید